سیگنال های ربات

انواع سیگنال های دریافتی که در ربات قابل تنظیم هستند را می توان در این صفحه مشاهده کرد.

کاربر می تواند هر کدام از این سیگنال ها را در تنظیمات این ربات معامله گر (ربات تریدر) مورد استفاده قرار دهد. این سیگنال ها مربوط به روند، الگوی کندل ها، و اندیکاتور ها هستند.

تمام این سیگنال ها را می توان با روش های متفاوت با هم ترکیب نمود و در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار داد. با این کار می توان رمز ارزها (ارز دیجیتال) را کاملا مورد تحلیل قرار داد.

در قسمت ورودی های ربات نحوه استفاده از سیگنال های ربات شرح داده شده است.

ربات فالکن - سیگنال های ربات
سیگنال های روند
سیگنال های الگوی کندل
سیگنال های اندیکاتور
اندیکاتورهای ممنتوم (Momentum)
اندیکاتورهای حجم (Volume)
اندیکاتورهای نوسان (Volatility)
اندیکاتورهای روند (Trend)

Signal-Candle

کندل نرمال هم جهت با سیگنال (SC)

کندل نرمال که جهت و رنگ این کندل با سیگنال صادر شده هماهنگ است و نشانه ادامه روند می باشد.

Marubozou

کندل ماروبزو هم جهت با سیگنال (MZ)

کندل ماروبزو که جهت و رنگ آن با سیگنال صادر شده هماهنگ است و نشانه ادامه روند می باشد.

Two-Signal-Candle

دو کندل نرمال متوالی هم جهت با سیگنال (2S)

دو کندل نرمال متوالی که جهت و رنگ این دو کندل با سیگنال صادر شده هماهنگ است و نشانه ادامه روند می باشد.

Two-Marubozou

دو کندل ماروبزو متوالی هم جهت با سیگنال (2M)

دو کندل ماروبزو متوالی که جهت و رنگ آن ها با سیگنال صادر شده هماهنگ است و نشانه ادامه روند می باشد.

Dragonfly/Gravestone

الگوی سنجاقک با سنگ قبر (DG)

الگوی سنجاقک یا سنگ قبر که یک الگوی دو کندلی است و نشانه تغییر روند می باشد. کندل دوم شامل کندل های دوجی از نوع چکش، چکش معکوس، مرد آویزان، و ستاره دنباله می باشد.

Harami

الگوی هارامی (HM)

الگوی هارامی که یک الگوی دو کندلی است و نشانه تغییر روند می باشد.

Dark-Clud/Piercing-Line

الگوی ابر سیاه یا خط نفوذ (DP)

الگوی ابر سیاه یا خط نفوذ که یک الگوی دو کندلی است و نشانه تغییر روند می باشد.

Engulfing

الگوی پوششی (EF)

الگوی پوششی که یک الگوی دو کندلی است و نشانه تغییر روند می باشد.

Three-Signal-Candle

سه کندل نرمال متوالی هم جهت با سیگنال (3S)

سه کندل نرمال متوالی که جهت و رنگ این سه کندل با سیگنال صادر شده هماهنگ است و نشانه ادامه روند می باشد.

Morning-Star/Evening-Star

الگوی ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی (ME)

الگوی ستاره صبحگاهی یا ستاره شامگاهی که یک الگوی سه کندلی است و نشانه تغییر روند می باشد.

AO-Pos-Zero

اندیکاتور Awesome Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

AO-Cross-Zero

اندیکاتور Awesome Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

AO-Saucer

اندیکاتور Awesome Oscillator

سیگنال با توجه به تشکیل الگوی نعلبکی در اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 4 کندل اخیر نسبت به خط صفر و بیشتر بودن اندیکاتور کندل اول (آخرین کندل) از دوم و کمتر بودن اندیکاتور کندل دوم از سوم و سوم از چهارم بیانگر سیگنال خرید است. پایین بودن اندیکاتور 4 کندل اخیر نسبت به خط صفر و کمتر بودن اندیکاتور کندل اول (آخرین کندل) از دوم و بیشتر بودن اندیکاتور کندل دوم از سوم و سوم از چهارم بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Pos-Signal

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Pos-Zero

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Cross-Signal

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Cross-Zero

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Pos-Signal

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Pos-Zero

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Cross-Signal

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Cross-Zero

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ROC-Pos-Zero

اندیکاتور Rate of Change

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ROC-Cross-Zero

اندیکاتور Rate of Change

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Pos-30/70

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Cross-30/70

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Pos-70/30

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Cross-70/30

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Pos-0.2/0.8

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 0.2 برای اشباع فروش و خط 0.8 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Pos-Signal

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Cross-0.2/0.8

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 0.2 برای اشباع فروش و خط 0.8 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Cross-Signal

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Pos-0.8/0.2

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 0.8 برای اشباع خرید و خط 0.2 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Cross-0.8/0.2

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 0.8 برای اشباع خرید و خط 0.2 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Pos-20/80

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

 

Stoch-Pos-Signal

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Cross-20/80

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Cross-Signal

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Pos-80/20

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Cross-80/20

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

TSI-Pos-Zero

اندیکاتور True strength Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

TSI-Cross-Zero

اندیکاتور True strength Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Pos-30/70

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Cross-30/70

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Pos-70/30

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Cross-70/30

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Pos–80/-20

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط -80 برای اشباع فروش و خط -20 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Cross–80/-20

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط -80 برای اشباع فروش و خط -20 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Pos–20/-80

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط -20 برای اشباع خرید و خط -80 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Cross–20/-80

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط -20 برای اشباع خرید و خط -80 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Pos-MA20

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Pos-MA50

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Cross-MA20

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Cross-MA50

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Pos-MA20

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Pos-MA50

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Cross-MA20

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Cross-MA50

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

CMF-Pos-Zero

اندیکاتور Chaikin Money Flow

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

CMF-Cross-Zero

اندیکاتور Chaikin Money Flow

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EOM-Pos-MA20

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EOM-Pos-MA50

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

 

EOM-Cross-MA20

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EOM-Cross-MA50

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

FI-Pos-Zero

اندیکاتور Force Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

FI-Cross-Zero

اندیکاتور Force Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Pos-20/80

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Cross-20/80

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Pos-80/20

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Cross-80/20

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

NVI-Pos-Signal

اندیکاتور Negative Volume Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

NVI-Cross-Signal

اندیکاتور Negative Volume Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Pos-MA20

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Pos-MA50

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Cross-MA20

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Cross-MA50

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VPT-Pos-MA20

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است..

VPT-Pos-MA50

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VPT-Cross-MA20

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VPT-Cross-MA50

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-5

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-10

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-20

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-50

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-100

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-200

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-5

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-10

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-20

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-50

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-100

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-200

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Pos-MA20

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Pos-MA50

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Cross-MA20

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Cross-MA50

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Pos-Band-Rev

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Cross-Band-Rev

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Pos-Band-Cont

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Cross-Band-Cont

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

DC-Pos-Band-Rev

اندیکاتور Donchian Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. مساوی بودن کلوز کندل با باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و مساوی بودن کلوز کندل با باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

DC-Pos-Band-Cont

اندیکاتور Donchian Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. مساوی بودن کلوز کندل با باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و مساوی بودن کلوز کندل با باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Pos-Band-Rev

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Cross-Band-Rev

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Pos-Band-Cont

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Cross-Band-Cont

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

UI-Pos-Zero

اندیکاتور Ulcer Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

UI-Cross-Zero

اندیکاتور Ulcer Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADX-20-Pos

اندیکاتور Average Directional Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور ADX نسبت به خط 20 تعیین می شود. در این حالت، بالا بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

ADX-20-Cross

اندیکاتور Average Directional Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور ADX نسبت به خط 20 تعیین می شود. در این حالت، کراس به بالای DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

DMI-Pos

اندیکاتور Directional Movement Index

سیگنال با توجه به موقعیت DI+ نسبت به DI- تعیین می شود. بالا بودن DI+ بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن DI+ بیانگر سیگنال فروش است.

DMI-Cross

اندیکاتور Directional Movement Index

سیگنال با توجه به کراس DI+ نسبت به DI- تعیین می شود. کراس به بالای DI+ بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین DI+ بیانگر سیگنال فروش است.

Aroon-Pos

اندیکاتور Aroon

سیگنال با توجه به موقعیت آرون بالا نسبت به آرون پایین تعیین می شود. بالا بودن آرون بالا بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن آرون بالا بیانگر سیگنال فروش است.

Aroon-Cross

اندیکاتور Aroon

سیگنال با توجه با کراس آرون بالا نسبت به آرون پایین تعیین می شود. کراس به بالای آرون بالا بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین آرون بالا بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Pos–100/100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط -100 برای اشباع فروش و خط 100 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Cross–100/100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط -100 برای اشباع فروش و خط 100 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Pos-100/-100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 100 برای اشباع خرید و خط -100 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Cross-100/-100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 100 برای اشباع خرید و خط -100 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال فروش است.

DPO-Pos-Zero

اندیکاتور Detrended Price Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

DPO-Cross-Zero

اندیکاتور Detrended Price Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

EMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Pos-Cloud

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به ابر کومو اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل نسبت به بالای ابر بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل نسبت به پایین ابر بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Pos-Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به خط پایه اندیکاتور (کیجنسن) تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Pos-Conversion

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به خط تبدیل اندیکاتور (تنکنسن) تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

Ichi-Price-Cross-Cloud

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به ابر کومو اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل نسبت به بالای ابر بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل نسبت به پایین ابر بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Cross-Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به خط پایه اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Cross-Conversion

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به خط تبدیل اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-MA-Pos-Conversion/Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت خط تبدیل اندیکاتور نسبت به خط پایه اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن خط تبدیل اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن خط تبدیل اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-MA-Cross-Conversion/Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس خط تبدیل اندیکاتور نسبت به خط پایه اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای خط تبدیل اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین خط تبدیل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-MA-Pos-LeadingA/LeadingB

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت خط پیشرو A اندیکاتور (سنکو اسپن A) نسبت به خط پیشرو B اندیکاتور (سنکو اسپن B) تعیین می شود. بالا بودن خط پیشرو A اندیکاتور (یعنی ابر آینده سبز باشد) بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن خط پیشرو A اندیکاتور (یعنی ابر آینده قرمز باشد) بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Pos-Signal

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Pos-Zero

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Cross-Signal

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Cross-Zero

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Pos-Signal

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Pos-Zero

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Cross-Signal

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Cross-Zero

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MI-27-Pos-Rev

اندیکاتور Mass Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور MI نسبت به خط 27 برای اشباع در حرکت روند تعیین می شود. در این حالت، پایین بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

MI-27-Pos-Cont

اندیکاتور Mass Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور MI نسبت به خط 27 برای اشباع در حرکت روند تعیین می شود. در این حالت، بالا بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

PS-Pos-Up/Down

اندیکاتور Parabolic Stop and Reverse

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

PS-Cross-Up/Down

اندیکاتور Parabolic Stop and Reverse

سیگنال با توجه با کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

SMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

SMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

SMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

STC-Pos-25/75

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 25 برای اشباع فروش و خط 75 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال فروش است.

 

STC-Cross-25/75

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 25 برای اشباع فروش و خط 75 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال فروش است.

 

STC-Pos-75/25

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 75 برای اشباع خرید و خط 25 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال فروش است.

STC-Cross-75/25

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 75 برای اشباع خرید و خط 25 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال فروش است.

 

Trix-Pos-Zero

اندیکاتور Triple Exponential Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

 

Trix-Cross-Zero

اندیکاتور Triple Exponential Average

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VI-Po

اندیکاتور Vortex Indicator

سیگنال با توجه به موقعیت VI+ نسبت به VI- تعیین می شود. بالا بودن VI+ بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن VI+ بیانگر سیگنال فروش است.

 

VI-Cross

اندیکاتور Vortex Indicator

سیگنال با توجه به کراس VI+ نسبت به VI- تعیین می شود. کراس به بالای VI+ بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین VI+ بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Pos-MA20

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Pos-MA50

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Cross-MA20

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Volume-Cross-MA50

اندیکاتور Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Pos-MA20

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Pos-MA50

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Cross-MA20

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ADI-Cross-MA50

اندیکاتور Accumulation/Distribution Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

CMF-Pos-Zero

اندیکاتور Chaikin Money Flow

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

CMF-Cross-Zero

اندیکاتور Chaikin Money Flow

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EOM-Pos-MA20

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EOM-Pos-MA50

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

 

EOM-Cross-MA20

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EOM-Cross-MA50

اندیکاتور Ease of Movement

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

FI-Pos-Zero

اندیکاتور Force Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

FI-Cross-Zero

اندیکاتور Force Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Pos-20/80

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Cross-20/80

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Pos-80/20

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

MFI-Cross-80/20

اندیکاتور Money Flow Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

NVI-Pos-Signal

اندیکاتور Negative Volume Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

NVI-Cross-Signal

اندیکاتور Negative Volume Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Pos-MA20

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Pos-MA50

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Cross-MA20

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

OBV-Cross-MA50

اندیکاتور On-Balance Volume

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VPT-Pos-MA20

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است..

VPT-Pos-MA50

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VPT-Cross-MA20

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VPT-Cross-MA50

اندیکاتور Volume-Price Trend

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-5

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-10

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-20

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-50

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-100

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Pos-200

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-5

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-10

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-20

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-50

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-100

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

VWAP-Price-Cross-200

اندیکاتور Volume Weighted Average Price

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

ADX-20-Pos

اندیکاتور Average Directional Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور ADX نسبت به خط 20 تعیین می شود. در این حالت، بالا بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

ADX-20-Cross

اندیکاتور Average Directional Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور ADX نسبت به خط 20 تعیین می شود. در این حالت، کراس به بالای DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

DMI-Pos

اندیکاتور Directional Movement Index

سیگنال با توجه به موقعیت DI+ نسبت به DI- تعیین می شود. بالا بودن DI+ بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن DI+ بیانگر سیگنال فروش است.

DMI-Cross

اندیکاتور Directional Movement Index

سیگنال با توجه به کراس DI+ نسبت به DI- تعیین می شود. کراس به بالای DI+ بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین DI+ بیانگر سیگنال فروش است.

Aroon-Pos

اندیکاتور Aroon

سیگنال با توجه به موقعیت آرون بالا نسبت به آرون پایین تعیین می شود. بالا بودن آرون بالا بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن آرون بالا بیانگر سیگنال فروش است.

Aroon-Cross

اندیکاتور Aroon

سیگنال با توجه با کراس آرون بالا نسبت به آرون پایین تعیین می شود. کراس به بالای آرون بالا بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین آرون بالا بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Pos–100/100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط -100 برای اشباع فروش و خط 100 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Cross–100/100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط -100 برای اشباع فروش و خط 100 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Pos-100/-100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 100 برای اشباع خرید و خط -100 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال فروش است.

CCI-Cross-100/-100

اندیکاتور Commodity Channel Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 100 برای اشباع خرید و خط -100 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 100 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط -100 بیانگر سیگنال فروش است.

DPO-Pos-Zero

اندیکاتور Detrended Price Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

DPO-Cross-Zero

اندیکاتور Detrended Price Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

EMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

EMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Exponential Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Pos-Cloud

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به ابر کومو اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل نسبت به بالای ابر بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل نسبت به پایین ابر بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Pos-Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به خط پایه اندیکاتور (کیجنسن) تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Pos-Conversion

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به خط تبدیل اندیکاتور (تنکنسن) تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

Ichi-Price-Cross-Cloud

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به ابر کومو اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل نسبت به بالای ابر بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل نسبت به پایین ابر بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Cross-Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به خط پایه اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-Price-Cross-Conversion

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به خط تبدیل اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-MA-Pos-Conversion/Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت خط تبدیل اندیکاتور نسبت به خط پایه اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن خط تبدیل اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن خط تبدیل اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-MA-Cross-Conversion/Base

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به کراس خط تبدیل اندیکاتور نسبت به خط پایه اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای خط تبدیل اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین خط تبدیل بیانگر سیگنال فروش است.

Ichi-MA-Pos-LeadingA/LeadingB

اندیکاتور Ichimoku

سیگنال با توجه به موقعیت خط پیشرو A اندیکاتور (سنکو اسپن A) نسبت به خط پیشرو B اندیکاتور (سنکو اسپن B) تعیین می شود. بالا بودن خط پیشرو A اندیکاتور (یعنی ابر آینده سبز باشد) بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن خط پیشرو A اندیکاتور (یعنی ابر آینده قرمز باشد) بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Pos-Signal

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Pos-Zero

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Cross-Signal

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KST-Cross-Zero

اندیکاتور Know Sure Thing Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Pos-Signal

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Pos-Zero

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Cross-Signal

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MACD-Cross-Zero

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

MI-27-Pos-Rev

اندیکاتور Mass Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور MI نسبت به خط 27 برای اشباع در حرکت روند تعیین می شود. در این حالت، پایین بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

MI-27-Pos-Cont

اندیکاتور Mass Index

سیگنال با توجه به بالا بودن اندیکاتور MI نسبت به خط 27 برای اشباع در حرکت روند تعیین می شود. در این حالت، بالا بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن DI+ نسبت به DI- بیانگر سیگنال فروش است.

PS-Pos-Up/Down

اندیکاتور Parabolic Stop and Reverse

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

PS-Cross-Up/Down

اندیکاتور Parabolic Stop and Reverse

سیگنال با توجه با کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

SMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

SMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

SMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Simple Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

STC-Pos-25/75

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 25 برای اشباع فروش و خط 75 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال فروش است.

 

STC-Cross-25/75

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 25 برای اشباع فروش و خط 75 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال فروش است.

 

STC-Pos-75/25

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 75 برای اشباع خرید و خط 25 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال فروش است.

STC-Cross-75/25

اندیکاتور Schaff Trend Cycle

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 75 برای اشباع خرید و خط 25 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 75 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 25 بیانگر سیگنال فروش است.

 

Trix-Pos-Zero

اندیکاتور Triple Exponential Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

 

Trix-Cross-Zero

اندیکاتور Triple Exponential Average

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

VI-Po

اندیکاتور Vortex Indicator

سیگنال با توجه به موقعیت VI+ نسبت به VI- تعیین می شود. بالا بودن VI+ بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن VI+ بیانگر سیگنال فروش است.

 

VI-Cross

اندیکاتور Vortex Indicator

سیگنال با توجه به کراس VI+ نسبت به VI- تعیین می شود. کراس به بالای VI+ بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین VI+ بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

 

WMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

WMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Weighted Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

AO-Pos-Zero

اندیکاتور Awesome Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

AO-Cross-Zero

اندیکاتور Awesome Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

AO-Saucer

اندیکاتور Awesome Oscillator

سیگنال با توجه به تشکیل الگوی نعلبکی در اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 4 کندل اخیر نسبت به خط صفر و بیشتر بودن اندیکاتور کندل اول (آخرین کندل) از دوم و کمتر بودن اندیکاتور کندل دوم از سوم و سوم از چهارم بیانگر سیگنال خرید است. پایین بودن اندیکاتور 4 کندل اخیر نسبت به خط صفر و کمتر بودن اندیکاتور کندل اول (آخرین کندل) از دوم و بیشتر بودن اندیکاتور کندل دوم از سوم و سوم از چهارم بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-5

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Pos-200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-5

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 5 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-Price-Cross-200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-5/10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-10/20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-20/50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-50/100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Pos-100/200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-5/10

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 5 کندلی نسبت به اندیکاتور 10 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 5 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-10/20

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 10 کندلی نسبت به اندیکاتور 20 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 10 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-20/50

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 20 کندلی نسبت به اندیکاتور 50 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 20 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-50/100

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 50 کندلی نسبت به اندیکاتور 100 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 50 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

KAMA-MA-Cross-100/200

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور 100 کندلی نسبت به اندیکاتور 200 کندلی تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور 100 کندلی بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Pos-Signal

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Pos-Zero

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Cross-Signal

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PPO-Cross-Zero

اندیکاتور Percentage Price Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Pos-Signal

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Pos-Zero

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Cross-Signal

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

PVO-Cross-Zero

اندیکاتور Percentage Volume Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ROC-Pos-Zero

اندیکاتور Rate of Change

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ROC-Cross-Zero

اندیکاتور Rate of Change

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Pos-30/70

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Cross-30/70

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Pos-70/30

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

RSI-Cross-70/30

اندیکاتور Relative Strength Index

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Pos-0.2/0.8

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 0.2 برای اشباع فروش و خط 0.8 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Pos-Signal

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Cross-0.2/0.8

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 0.2 برای اشباع فروش و خط 0.8 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Cross-Signal

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Pos-0.8/0.2

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 0.8 برای اشباع خرید و خط 0.2 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال فروش است.

StochRSI-Cross-0.8/0.2

اندیکاتور Stochastic RSI

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 0.8 برای اشباع خرید و خط 0.2 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 0.8 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 0.2 بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Pos-20/80

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

 

Stoch-Pos-Signal

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Cross-20/80

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 20 برای اشباع فروش و خط 80 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Cross-Signal

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط سیگنال تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Pos-80/20

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

Stoch-Cross-80/20

اندیکاتور Stochastic Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 80 برای اشباع خرید و خط 20 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 80 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 20 بیانگر سیگنال فروش است.

TSI-Pos-Zero

اندیکاتور True strength Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

TSI-Cross-Zero

اندیکاتور True strength Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Pos-30/70

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Cross-30/70

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 30 برای اشباع فروش و خط 70 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Pos-70/30

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

UO-Cross-70/30

اندیکاتور Ultimate Oscillator

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط 70 برای اشباع خرید و خط 30 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط 70 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط 30 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Pos–80/-20

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط -80 برای اشباع فروش و خط -20 برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Cross–80/-20

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط -80 برای اشباع فروش و خط -20 برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Pos–20/-80

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط -20 برای اشباع خرید و خط -80 برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال فروش است.

WPR-Cross–20/-80

اندیکاتور Williams %R

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط -20 برای اشباع خرید و خط -80 برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور از خط -20 بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور از خط -80 بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Pos-MA20

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Pos-MA50

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Cross-MA20

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 20 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

ATR-Cross-MA50

اندیکاتور Average True Range

سیگنال با توجه به کراس اندیکاتور نسبت به خط میانگین 50 کندلی اندیکاتور تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Pos-Band-Rev

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Cross-Band-Rev

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Pos-Band-Cont

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

BB-Cross-Band-Cont

اندیکاتور Bollinger Bands

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

DC-Pos-Band-Rev

اندیکاتور Donchian Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. مساوی بودن کلوز کندل با باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و مساوی بودن کلوز کندل با باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

DC-Pos-Band-Cont

اندیکاتور Donchian Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. مساوی بودن کلوز کندل با باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و مساوی بودن کلوز کندل با باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Pos-Band-Rev

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Cross-Band-Rev

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش و باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Pos-Band-Cont

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به موقعیت کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. بالا بودن کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

KC-Cross-Band-Cont

اندیکاتور Keltner Channel

سیگنال با توجه به کراس کلوز کندل نسبت به باند بالای اندیکاتور برای اشباع خرید و باند پایین اندیکاتور برای اشباع فروش تعیین می شود. کراس به بالای کلوز کندل از باند بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین کلوز کندل از باند پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

UI-Pos-Zero

اندیکاتور Ulcer Index

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و پایین بودن اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

UI-Cross-Zero

اندیکاتور Ulcer Index

سیگنال با توجه با کراس اندیکاتور نسبت به خط صفر تعیین می شود. کراس به بالای اندیکاتور بیانگر سیگنال خرید و کراس به پایین اندیکاتور بیانگر سیگنال فروش است.

SMA-50

میانگین متحرک ساده در دوره 50 کندلی

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

SMA-100

میانگین متحرک ساده در دوره 100 کندلی

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

SMA-200

میانگین متحرک ساده در دوره 200 کندلی

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

EMA-50

میانگین متحرک نمایی در دوره 50 کندلی

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

EMA-100

میانگین متحرک نمایی در دوره 100 کندلی

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

EMA-200

میانگین متحرک نمایی در دوره 200 کندلی

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

Ichi-Cloud

ابر ایچیموکو

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به ابرکومو تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

BB-MA

خط میانگین در باند بولینگر

سیگنال با توجه به موقعیت کندل نسبت به خط میانگین اندیکاتور تعیین می شود. بالا بودن کندل، بیانگر روند صعودی و پایین بودن کندل، بیانگر روند نزولی است.

MACD-Zero

خط صفر در مکدی

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط صفر یا مرکز تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور، بیانگر روند صعودی و پایین بودن اندیکاتور، بیانگر روند نزولی است.

RSI-50

خط 50 در آر اس آی

سیگنال با توجه به موقعیت اندیکاتور نسبت به خط 50 یا مرکز تعیین می شود. بالا بودن اندیکاتور، بیانگر روند صعودی و پایین بودن اندیکاتور، بیانگر روند نزولی است.

keyboard_arrow_up